Intézkedések a digitális oktatás idején

Ide írhatsz...

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Szekszárdi Baka István Általános Iskola

bakaiskola@gmail.com

74/510-896

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Intézkedések a digitális oktatás idején

I.

Tisztelt Szülők!

A 1102/2020. (III.14) Korm. határozata értelmében a koronavírus terjedésének megfékezése céljából elrendelte, hogy hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.

Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben.

Kérem a szülőket, hogy a kormány határozatát tartsák be, és gyermekük számára az otthoni felügyeletet szervezzék meg, illetve az otthoni tanulást segítsék.

Felügyeletet csak azon gyerekek számára biztosítunk, akik szüleinek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Ehhez egy rövid nyilatkozatot kérünk, amiben szerepel, miért nélkülözhetetlen (mindkét) szülő munkája a közfeladatok és a közellátás biztosításában, és ezért nem tudják megoldani a gyerek(ek) felügyeletét.

A jövő hét folyamán értesítem Önöket, hogy mikor és milyen módon lehet átvenni a tanulók taneszközeit, továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogyan valósul meg a tantermen kívüli oktatás.

Kérem, figyeljék a KRÉTA üzeneteit, mivel ez minősül a hivatalos kommunikációs felületnek.

Szekszárd, 2020. március 15.

Parrag Katalin

intézményvezető

II.

KÖZLEMÉNY

ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL A DIGITÁLIS MUNKAREND IDEJÉN

A COVID-19 vírus terjedése miatt a Kormány 2020. március 13-án arról döntött, hogy az általános és középiskolák 2020. március 16-ától digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 17-étől (kedd) ezalatt az idő alatt is biztosítja minden szekszárdi tanuló részére az intézményi gyermekétkeztetést úgy, hogy 11.00 és 13.00 óra között lehetővé teszi az ebéd saját éthordóban történő elvitelét abból az iskolából, amelyikben a tanuló eddig is étkezett. Azok a gyermekek, akik részére az iskola a kormányhatározat alapján kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az iskolában, részükre az étkeztetés 2020. március 16-án hétfőn is biztosított.

Az étel elvitelére - március hónapra befizetett térítési díj esetén is - csak akkor van lehetőség, ha a szülő az erre vonatkozó igényét telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, iskolájának és osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap de. 9.00 óráig bejelenti. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj elszámolásra/visszatérítésre kerül).

Igénybejelentés:

1. Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium

tanulói

Tel.: 20/274 3410

2. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Szekszárdi Baka István Általános Iskola

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)

tanulói

Tel.: 20/274 3243

3. Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói

Tel.: 20/274 3534

VAGY

4. Bármely fenti intézmény tanulói

E-mai: etkezes@szekszard.hu

Tel.: 74/504 169

Ács Rezső

polgármester

III.

A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat. A koronavírus-járvány miatt a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben.

KÖZLEMÉNY A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI RENDKÍVÜLI SZÜNET ÉS

AZ ISKOLAI DIGITÁLIS MUNKAREND IDEJE ALATT

Szekszárd Megyei Jogú Városban működő valamennyi bölcsőde és óvoda - polgármesteri döntés alapján - a koronavírusra tekintettel elrendelt rendkívüli szünet miatt 2020. március 16. napjától bezárt. Ugyanezen időponttól a kormány döntése alapján az általános és középiskolák digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődével, mini bölcsődével és óvodával, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel jogviszonyban álló gyermek részére a rendkívüli szünet, illetve a digitális munkarend ideje alatt is biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést. Az iskolások esetében már 2020. március 17. napjától, a bölcsődés és óvodás gyerekek számára 2020. március 24-étől van erre lehetőség. Az étkeztetés az étel - minden nap 11.00 és 13.00 óra közötti - elvitelével biztosított, és kizárólag abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó igényét az alábbiak szerint telefonon vagy e-mailben a gyermek nevének, intézményének (óvoda, bölcsőde, iskola neve) és csoportjának, osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap de. 9.00 óráig bejelenti.

Kérjük, ha két, vagy több különböző intézménybe járó gyermeke számára kéri az ebédet, és az átvételre emiatt különböző helyeken kerülne sor, jelezze rendeléskor, és következő naptól természetesen biztosítjuk az egy helyen történő átvétel lehetőségét.

Figyelem!

2020. március 23. napjától az ebédet eldobható csomagolásban biztosítjuk, nincs szükség éthordóra, ettől a naptól az étel elvitelére az alábbi általános iskolákból van lehetőség az alábbi megosztásban:

Szekszárdi Baka István Általános Iskolából (Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel utcai és Kertvárosi Óvodájába járó gyermekek
 • az EGYMI Általános Iskola (Szivárvány Iskola) tanulói
 • az EGYMI Óvodába járó gyermekek

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolából (Szekszárd, Zrínyi u. 78.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolából (Szekszárd, Kadarka u. 17.):

 • az iskola tanulói
 • a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulói
 • a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói
 • Szekszárdi 2. Számú, Bölcsőde Mérey és Kadarka utcai óvodáiba járó gyermekek

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschuléból (Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u.):

 • az iskola tanulói
 • a PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium tanulói
 • a Városi Bölcsődébe járó gyermekek
 • a Szekszárdi 1. Számú Óvoda, Kindergarten Kölcsey lakótelepi, Wosinsky lakótelepi és Bajcsy Zs. utcai óvodáiba járó gyermekek

Az igénybejelentés rendje:

1. Szekszárdi 2. Számú Óvoda - Bölcsőde

Városi Bölcsőde

Szekszárdi SZSZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Tel.: 20/274 3534

2. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Tel.: 20/215 8847

3. Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium

Tel.: 20/274 3410

4. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Szekszárdi Baka István Általános Iskola

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)

Tel.: 20/274 3243

5. Bármely fenti intézménybe járó gyermek esetében:

E-mail: etkezes@szekszard.hu

Az ebéd fenti módon, elvitellel történő biztosítása a veszélyhelyzet változásával módosulhat (pl. házhozszállítás megszervezése elsősorban a rászoruló gyermekek részére), ezért kérjük, folyamatosan figyeljék hirdetményeinket a szekszard.hu honlapon és a helyi sajtóban, illetve tájékozódjanak az intézményvezetőktől az intézményben szokásos módon. Lehetőség szerint segítsenek abban, hogy az információk minden érintett szülőhöz eljussanak.

Azok a gyermekek, akik részére az iskola, az óvoda vagy a bölcsőde kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az intézményben, kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges későbbi változást folyamatosan az intézményvezetővel egyeztessék.

A gyermeket az év közben is járó térítési díjkedvezmények változatlanul megilletik. (Igénylés hiányában a már megfizetett térítési díj elszámolásra/visszatérítésre kerül).

Szeretnénk segíteni azoknak a szekszárdi lakóhelyű gyermekeknek az ellátásában is, akik nem szekszárdi intézménybe járnak, ezért más települési önkormányzat kötelezettsége lenne az étkeztetésük megszervezése. A veszélyhelyzet miatt ezeknek a gyermekeknek az ellátásáról is a gondoskodik az önkormányzat. Kérjük, ilyen esetben a 20/274 3534 telefonszámon jelezzék igényüket, továbbá azokat a kedvezményeket, amelyekre jogosultak. Hivatalunk gyors úton egyeztet az érintett intézménnyel és települési önkormányzattal, és a megrendelt ebédet a Baka István Általános Iskolából való elvitellel biztosítjuk.

Amennyiben olyan szülő jelzi az ellátási nehézséget, akinek gyermeke Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási körzetébe tartozik, de kollégista vagy bejáró volt, szintén felvesszük a kapcsolatot a lakóhelye szerinti önkormányzattal, és közreműködünk az ellátása megszervezésében.

Az átadó helyeken lista lesz az étkezést igénylőkről, amelyet saját dolgozóink vagy önkéntesek fognak kezelni. A fertőzésveszély elkerülése érdekében a listát nem kell aláírni, azon kollégáink fogják az átvételt igazolni. Ebben számítunk minden érintett segítő együttműködésére.

Az önkéntesek eddig felajánlott segítségét itt is megköszönöm!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Szekszárd, 2020. 03. 21.

Ács Rezső polgármester

IV.

Kedves Szülők!

A kialakult járványhelyzet miatt harmadik hete digitális munkarendben végezzük az oktatást. Ennyi idő remélhetőleg elég volt arra, hogy mindenki megtanulja kezelni ezt a helyzetet. Ez a munkarend nem szünetet jelent sem a pedagógusok, sem a gyerekek számára. A kiküldött feladatokat mindenkinek el kell végeznie.

Mivel a tanévet nem ismételjük meg, értékelnünk kell júniusban a tanulók munkáját. A következő héttől fokozatosan elkezdődnek a számonkérések, melyeket értékelni is fogunk. Természetesen az értékelésbe az is bele fog számítani, hogy milyen a diák hozzáállása a feladatok elvégzéséhez. (Hányszor kell figyelmeztetni, milyen minőségben küldi vissza stb.)

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyermekük munkáját, alakítsanak ki napirendet, osszák be a tananyagot, segítsék őket, de ez ne azt jelentse, hogy megoldják a gyerekek helyett a feladatokat!

Ha probléma merülne fel (gyermek betegsége, eszközhiány stb), kérjük tudassák azt az osztályfőnökökkel, hogy segíteni tudjunk.

Mindenkinek jó munkát, kitartást és jó egészséget kívánunk.

Vezetőség

V.

Tájékoztató a tanulók kiscsoportos felügyeletének megszervezéséről

https://kk.gov.hu/hirek-szekszardi


Tisztelt Szülők!

A tantermen kívüli digitális oktatás a Kréta-rendszeren keresztül fog történni. A pedagógusok a tanulókkal fognak kapcsolatba lépni. A tanulók belépésének menete: klik036283001.e-kreta.hu, felhasználónév: (OM azonosító - diákigazolványon megtalálható), jelszó: születési dátum (pl. 2020-03-16), elektronikus üzenetek. A pedagógusok a feladatok kijelölésekor kitűzik az elvégzés határidejét, amit kérdésekkel ellenőrizni is fognak. A feladatok elvégzése kötelező, mert ez lesz az értékelés alapja. Szerdától várhatják a tanulók a feladatokat.

Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék a Kréta-üzeneteket, s ellenőrizzék a gyermekek munkáját.


Parrag Katalin igazgató

Tisztelt Szülők!

A 1102/2020. (III.14) Korm. határozata értelmében a koronavírus terjedésének megfékezése céljából elrendelte, hogy 2020. március 16-tól a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.
Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben.
Kérem a szülőket, hogy a kormány határozatát tartsák be, és gyermekük számára az otthoni felügyeletet szervezzék meg, illetve az otthoni tanulást segítsék.

Felügyeletet csak azon gyerekek számára biztosítunk, akik szüleinek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Ehhez egy rövid nyilatkozatot kérünk, amiben szerepel, miért nélkülözhetetlen (mindkét) szülő munkája a közfeladatok és a közellátás biztosításában, és ezért nem tudják megoldani a gyerek(ek) felügyeletét.

A jövő hét folyamán tájékoztatjuk Önöket, hogyan valósul meg a tantermen kívüli oktatás.

Kérem, figyeljék a KRÉTA üzeneteit, mivel ez minősül a hivatalos kommunikációs felületnek.

Szekszárd, 2020. március 15.

Parrag Katalin
intézményvezető